מדיניות החזרה

מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים:

 1. לקוח רשאי לבטל עסקה תוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר או ממועד קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם.
 2.  עם זאת, לקוח שהינו אדם עם מוגבלות, עולה חדש או אזרח ותיק רשאי לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים ממועד עשייתה, ממועד קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לאותו לקוח.

  החברה תהא רשאית לבקש מהלקוח תעודה ו/או כל מסמך המוכיח כי הלקוח אכן משתייך לאחת מהקבוצות המפורטות לעיל.

 3.  לקוח המעוניין לבטל עסקה, מתבקש להימנע מפתיחת אריזת המוצר ו/או מעשיית שימוש במוצר ו/או מגרימת נזק למוצר. החברה שומרת לעצמה כל זכות לתבוע את נזקיה במקרה שפחת ערך המוצר המוחזר כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

 4. הלקוח רשאי להודיע על ביטול עסקה באחת מהדרכים הבאות:
  • –           בע”פ – בטלפון שמספרו 03-6774449 או בהודעה בע”פ במקום מושבה של החברה (רח’ האשלג 22 בחיפה);

  • –           בדואר רשום לחברת מינוס 417 מחקרים קוסמטיים ים המלח בע”מ, ח.פ. 513486621, רח’ אהרון ברט 12, ת.ד. 3082, פתח תקווה 4951606;

  • –           בדואר אלקטרוני של שירות לקוחות [email protected];

  • –           בטופס מקוון לביטול עסקה, המצוי בקישור ייעודי בתחתית העמוד הראשי באתר, וכן זמין בלשונית “ביטול עסקה”.

 5.  בהודעת הביטול יפרט הלקוח את שמו, מס’ תעודת הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בע”פ – יפרט הלקוח גם את 4 הספרות האחרונות של כרטיס החיוב שבאמצעותו בוצעה העסקה.
 6.  בוטלה עסקה על-ידי לקוח, יבוטל חיובו בשל העסקה, יימסר לו עותק מהודעת ביטול החיוב ויוחזר לו החלק ששילם בפועל ממחיר העסקה תוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול. ההחזר יבוצע לכרטיס החיוב באמצעותו השתכללה העסקה.
 7.  נקבע כי עסקה בוטלה עקב פגם במוצר, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו ללקוח על-ידי החברה, אי אספקת המוצר במועד שנקבע או בשל כל הפרה חוזה מצידה של החברה, לא ייגבו מהלקוח דמי ביטול, וככל שהלקוח קיבל את המוצר – החברה תתאם עמו מועד לאיסוף המוצר במקום בו נמסר לו.
 8.  בוטלה העסקה מכל סיבה אחרת מהסיבות המנויות בסעיף 7 לעיל, יחויב הלקוח בדמי ביטול, לרבות בדמי משלוח, בשיעור של 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, וככל שהלקוח קיבל את המוצר – עליו להחזירו לחברה במקום מושבה או לשלוח את המוצר באמצעות דואר רשום.
 9.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל בכל עת ביצוע עסקה (כפוף למסירת הודעה ללקוח) או להפסיק את פעילות האתר, זמנית או לצמיתות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולרבות בשל כל אחד מהמקרים שלהלן:
  • –           המוצר שהוזמן אזל מהמלאי;

  • –           נפלה טעות כלשהי, לרבות טעות סופר, בפרט מפרטי המוצר שבאתר – טעות במחיר המוצר, בתיאור המוצר וכד’.

  • –           התרחשו נסיבות שאינן בשליטתה, לרבות תקלות מחשוב, תקלות בסליקת אשראי, כוח עליון, אירועים ביטחוניים וכיו”ב.

  • –           הלקוח מסר פרטים שגויים ו/או לא מדויקים ו/או לא מלאים, עת ביצע את ההזמנה או לאחר מכן.

  • –           הלקוח ביצע פעולה בלתי חוקית או בניגוד לתקנון, לרבות שימוש שלא כדין בפרטי אשראי.

ללקוח או לצד ג’ לא תהיה שום טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בנוגע לביטול העסקה כאמור בסעיף זה, למעט לעניין החזר סכום העסקה, במידה ששולם. 

Error: Contact form not found.